FAIXA MARROM – 1º KYU – IKKYU

1)   Shomen-uchi dai Ikkyo

2)   Ai-hanmi Katatedori Shiho-nage

3)   Shomen-uchi Irimi-nage

4)   Guiaku-hanmi Katatedori Shiho-nage

5)   Katadori dai Nikyo

6)   Yokomen-uchi Shiho-nage

7)   Shomen-uchi dai Nikyo

8)   Shomen-uchi dai Sankyo

9)   Shomen-uchi dai Yonkyo

10)   Suwariwaza Shomen-uchi dai Ikkyo

11)   Suwariwaza Shomen-uchi dai Nikyo

12)   Suwariwaza Shomen-uchi dai Sankyo

13)   Suwariwaza Shomen-uchi dai Yonkyo

14)   Ryotedori Shiho-nage

15)   Tsuki Irimi-nage

16) Shomen-uchi Kote-gaeshi

17) Tsuki Kote-gaeshi

18) Ryotedori  Tenchi-nage

19)   Katadori dai Ikyo

20)   Katadori dai Sankyo

21)   Katadori dai Yonkyo

22)   Suwariwaza Katadori Ikkyo

23)   Suwariwaza Katadori dai Nikyo

24)   Suwariwaza Katadori dai Sankyo

25)   Suwariwaza Katadori dai Yonkyo

26)   Hanmi-handachi Katatedori Shiho-nage

27)   Katatedori Irimi-nage

28) Katatedori Kote-gaeshi

29) Guiaku-hanmi Katatedori Kaiten-nage

30) Katatedori Jiyuwaza

31)   Yokomen-uchi dai Ikkyo

32)   Yokomen-uchi dai Nikyo

33)   Yokomen-uchi dai Sankyo

34)   Yokomen-uchi dai Yonkyo

35)   Suwariwaza Yokomen-uchi dai Ikkyo

36)   Suwariwaza Yokomen-uchi dai Nikyo

37)   Suwariwaza Yokomen-uchi dai Sankyo

38)   Suwariwaza Yokomen-uchi dai Yonkyo

39)   Ushiro Ryoutekubidori dai Ikkyo

40) Ushiro Ryoutekubidori dai Nikyo

41) Ushiro Ryoutekubidori dai Sankyo

42) Ushiro Ryoutekubidori dai Yonkyo

43) Yokomen-uchi dai Gokyo

44) Hanmi-handachi Ryotedori Shiho-nage

45) Shomen-uchi Kaiten-nage

46) Tsuki Kaiten-nage

47) Guiaku-hanmi Katatedori Sumi-otoshi

48) Ryotedori Jiyuwaza

49) Morotedori Jiyuwaza

50) Suwariwaza Kokyu-ho

51) Tatiwaza Kokyu-ho

Ps.  Todas as técnicas em omote, ura, direita e esquerda.